จรรยาบรรณนักวิจัย
แบบฟอร์มทุนวิจัย
Research Forum
ภาพกิจกรรมของสถาบันวิจัยฯ
คณาจารย์
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์หลายตัวแปรด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ"
โครงการอบรมวิจัยเรื่อง "เทคนิคการออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ"
โครงการอบรมวิจัยเรื่อง "การเขียนรายงานการวิจัย"
โครงการอบรมวิจัยเรื่อง "การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อ “เสรีภาพและ
ความรับผิดชอบของสื่อหนังสือพิมพ์ท่ามกลางวิกฤตประเทศ” ในงานแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 10 ปี
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
โครงการอบรบเรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียนด้านการสอนภาษาอังกฤษ"
โครงการเสวนาเพื่อพัฒนางานวิจัยครั้งที่ 1: "ร้อยแปดพันเก้าเรื่องเล่าจาก Research"
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการทบทวนวรรณกรรม"
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่"
โครงการอบรมเรื่อง "การสร้างเสริมศักยภาพนักวิจัย"
โครงการอบรมเรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"
โครงการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์เพื่อกำหนดปัญหาการวิจัย"
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยรับมอบโล่ขอบคุณจาก
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
ร่วมนำเสนอผลสำรวจเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไรกับสื่อหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน"
ร่วมเผยแพร่ผลการสำรวจในงานสัมมนา ” ไขปริศนารหัสสาว 3049 ”
โครงการประชุมประชาคมวิจัย เรื่อง "การวิจัยในห้องเรียน"

โครงการการอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรมสถิติ SPSS เพื่อการวิจัย (สถิติขั้นพื้นฐาน)"

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ม.บูรพา
โครงการการอบรม เรื่อง "การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย"
โครงการอบรมเรื่อง "การวิจัยทางธุรกิจ"
ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการของ สออ. ประเทศไทย (ASAIHL Thailand)
ครั้งที่ 15
ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Thai Youth Concern : Politics, work or personal
matters"
ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "The Study of e-Learning Adoption in Bangkok
University Undergraduate Students"
ร่วมเสวนาในหัวข้อ "อนาคตครอบครัวไทย พลังที่ยิ่งใหญ่ของสังคม"
ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Applications of Computing and Information
Technology in Higher Learning"
การประชุมประชาคมวิจัย
ร่วมเสนอผลงานวิจัย ในการสัมมนา"ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาสู่สังคมฐานความรู้"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเขียนโครงการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่"
โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง"เทคนิคการเก็บข้อมูลและการควบคุมงานวิจัยภาคสนาม"
โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความรู้พื้นฐานและการใช้ค่า ISI impact Factor ในการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ"
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาระบบวิจัยในมหาวิทยาลัย"
   
นักศึกษา
โครงการอบรมนักศึกษาช่วยงานวิจัย รุ่นที่ 7
   

Copyright @ 2002 Research Institute of Bangkok University All Rights Reserved Contact us.