จรรยาบรรณนักวิจัย
แบบฟอร์มทุนวิจัย
Research Forum
บทความเชิงวิชาการ
                 อาจารย์ท่านใดที่มีบทความเชิงวิชาการ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อน ๆ อาจารย์ด้วยกัน
ขอเชิญส่งมาเผยแพร่ได้ที่นี้

                 กรุณาส่งมาที่ Email : research@bu.ac.th

   
A Study of Consumption Values amongst Young Females in Bangkok
in Their First Jobs (15 ก.ย. 2549)
บทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดราชบุรี (28 ส.ค. 2549)
อินเทอร์เน็ตกับครอบครัวไทย (28 ส.ค. 2549)
การสำรวจค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของสาวโสดที่มีอายุ 30 - 49 ปี ใน กทม.
(27 ก.ค. 2549)
An Innovative Knowledge Management Approach in Higher Education: A
Case Study of Bangkok University (14 ก.ค. 2549)
A Test of the Social Cognitive Model of Lottery Gambling in Thailand 
(6 มิ.ย. 2549)
A Study of Individual and Managerial Effectiveness: A Case of Employees
of the Thai Life Assurance Association (22 ธ.ค. 2548)
Model of e-Learning Adoption : Case Study in Bangkok University
Undergraduate Students (25 พ.ย. 2548)
เจาะใจวัยรุ่นผ่านผลโพลล์ (25 พ.ย. 2548)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการเดินทางมากรุงเทพมหานครเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ และธรณีพิบัติ (23 พ.ย. 2548)
Default risk, systematic risk and Thai firms before, during and after
the Asian crisis (17 พ.ย. 2548)
พฤติกรรมการพนันลอตเตอรี่ของคนไทย (17 พ.ย. 2548)
ปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นยำของโพลล์ (16 ก.พ. 2548)
 
Copyright @ 2002 Research Institute of Bangkok University All Rights Reserved Contact us.