หัวข้อ “ ความคิดเห็นของครูต่อนักเรียน ”
วัตถุประสงค์ของการสำรวจ :  
        การสำรวจครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นของครู / อาจารย์ จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาถึง มัธยมศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับดอกไม้ (กล้วยไม้) และคำขวัญประจำวันครู (ครูให้ความรู้ ควบคู่ปัญญา ปวงชนทั่วหล้า ขอบูชาครู) 
สาเหตุและแนวทางป้องกันปัญหาครูคุกคามทางเพศเด็กนักเรียน  รวมถึงการลงโทษครูที่กระทำดังกล่าว ความเห็นของการใช้ไม้เรียว
ในการทำโทษนักเรียน และการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและให้เกียรติครูอาจารย์ ของนักเรียนในปัจจุบัน
ระเบียบวิธีการสำรวจ การสุ่มตัวอย่าง : การสำรวจ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างประชากรที่ประกอบอาชีพครู / อาจารย์ จากโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 421 คน ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) : ในการประมาณการขนาดตัวอย่างใช้ความคลาดเคลื่อน +- 5 % ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ความคิดเห็นของประชากรเป้าหมายที่สุ่มได้ ในเรื่อง "ความคิดเห็นของครูต่อนักเรียน" ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 13
มกราคม - 14 มกราคม 2546 วันที่เผยแพร่ข้อมูล : 15 มกราคม 2546 สำรวจโดย : ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร. 350-3500 ต่อ 776 http://research.bu.ac.th สรุปผลการสำรวจ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม จากประชากรที่ประกอบอาชีพครู /อาจารย์ จากโรงเรียนระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป จำนวน 421 คน เป็นชาย ร้อยละ 30.4 เป็นหญิง ร้อยละ 69.6 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.3 มีอายุระหว่าง 22-30 ปี ร้อยละ 35.4 มีอายุระหว่าง 31-39 ปี ร้อยละ 40.1 มีอายุระหว่าง 40-48 ปี และร้อยละ 11.2 มีอายุ 48 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ระดับปวช. ร้อยละ 0.7 ระดับปวส./อนุปริญญาตรี ร้อยละ 6.2 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81.7 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 11.4 2. เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ทราบหรือไม่ว่า คุรุสภา ได้กำหนดให้ดอกไม้ใด เป็นดอกไม้ประจำวันครู กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.9 ทราบ และอีกร้อยละ 37.1 ไม่ทราบ 3. จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับคำขวัญประจำวันครู ปี 2546 มีว่าอย่างไร กลุ่มตัวอย่างที่ทราบ มีร้อยละ 46.8 และ ไม่ทราบ ร้อยละ 53.2 4. เมื่อสอบถามถึงสาเหตุของปัญหาครูคุกคามทางเพศเด็กนักเรียน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.0 ให้ความเห็น ว่าเกิดจากครูขาดจิตสำนึกที่ดี ขาดศีลธรรมและจรรยาบรรณ ร้อยละ 10.0 เกิดจากนักเรียนแต่งกายล่อแหลม และเกิดจากสื่อประเภทต่าง ๆ ร้อยละ 8.1 เกิดจากความสนิทสนมระหว่างครูกับนักเรียน ร้อยละ 7.6 เกิดจากความเสื่อมโทรมของสังคมและสภาพแวดล้อม ร้อยละ 5.2 เกิดจากการวางตัวของนักเรียนที่ไม่เหมาะสม และเกิดจากสภาวะจิตที่ไม่ปกติของคนที่เป็นครู และอื่น ๆ อีกร้อยละ 25.9
5. เมื่อสอบถามถึงความเข้มงวดและเอาจริงเอาจังในการลงโทษครูที่คุกคามทางเพศนักเรียน ในปัจจุบันนั้น กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 69.1 ระบุว่า มีความเข้มงวดน้อยไป ร้อยละ 22.3 ระบุ เหมาะสมดีแล้ว ร้อยละ 4.0 ระบุ เข้มงวดเกินไป ร้อยละ 4.5 ไม่มีความเห็น 6. กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางป้องกันปัญหาครูคุกคามทางเพศเด็กนักเรียน โดยร้อยละ 15.9 ระบุว่าควรมีการอบรมความประพฤติ ศีลธรรม และจรรยาบรรณให้ครู ร้อยละ 13.3 ระบุ ควรสอดส่องพฤติกรรมทั้งของครูและนักเรียน ร้อยละ 12.4 ระบุ ต้องเพิ่มบทลงโทษครู ร้อยละ 6.2 ระบุ ต้องไล่ออกทุกกรณี ร้อยละ 5.5 ระบุ ผู้บริหารต้องสอดส่องดูแล และตรวจสอบประวัติผู้ที่จะมาเป็นครูให้มากขึ้น ร้อยละ 5.2 ระบุ ต้องสร้างจิตสำนึกความเป็นครูที่ดี และอื่น ๆ อีก ร้อยละ 36.0
7. กลุ่มตัวอย่างคิดว่า ในปัจจุบันการใช้ไม้เรียวในการทำโทษนักเรียนนั้น ไม่จำเป็นแล้ว มีร้อยละ 47.7 ในส่วนที่คิดว่ายังจำเป็นอยู่ มีร้อยละ 46.8 และไม่มีความเห็น ร้อยละ 5.5
8. การแสดงออกถึงความเคารพ นับถือและให้เกียรติ ครูอาจารย์ของเด็กนักเรียนในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 55.3 เห็นว่า การแสดงออกถึงความเคารพนับถือ และให้เกียรติ ยังน้อยไป ร้อยละ 34.4 เห็นว่า เหมาะสมแล้ว ร้อยละ 5.0 เห็นว่า ดีมาก ร้อยละ 5.2 ไม่มีความเห็น
ตารางแสดงการประมวลผลข้อมูล

 ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ :
 
 
             ชาย
128
30.4
             หญิง
293
69.6
อายุ :  
 
 
            22 - 30 ปี
56
13.3
            31 - 39 ปี
149
35.4
            40 - 48 ปี
169
40.1
            48 ปีขึ้นไป
47
11.2
การศึกษา :  
 
 
            ปวช.
3
0.7
            ปวส./อนุปริญญา
26
6.2
            ปริญญาตรี
344
81.7
            สูงกว่าปริญญาตรี
48
11.4

ตารางที่ 2
ท่านทราบหรือไม่ว่า ในปีนี้ คุรุสภา ได้กำหนดให้ดอกไม้ใด เป็นดอกไม้ประจำวันครู
 
จำนวน
ร้อยละ
ทราบ
265
62.9
ไม่ทราบ
156
37.1

ตารางที่ 3
ท่านทราบหรือไม่ว่า คุรุสภา ได้กำหนดคำขวัญประจำวันครูปีนี้ ว่าอย่างไร
 
จำนวน
ร้อยละ
ทราบ
197
46.8
ไม่ทราบ
224
53.2

ตารางที่ 4 ปัญหาครูคุกคามทางเพศเด็กนักเรียน นั้น ท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุใด
 
จำนวน
ร้อยละ
ครูขาดจิตสำนึกที่ดี ขาดศีลธรรม จรรยาบรรณ
118
28.0
นักเรียนแต่งกายล่อแหลม
42
10.0
สื่อประเภทต่าง ๆ
42
10.0
ความสนิทสนมระหว่างครูกับนักเรียน
34
8.1
ความเสื่อมโทรมของสังคมและสภาพแวดล้อม
32
7.6
การวางตัวของนักเรียนไม่เหมาะสม
22
5.2
สภาวะจิตที่ไม่ปกติ
22
5.2
อื่น ๆ
109
25.9

ตารางที่ 5
ท่านคิดว่า ในปัจจุบันการลงโทษครูที่คุกคามทางเพศเด็กนักเรียน มีการเอาจริงเอาจัง / เข้มงวดเพียงใด
 
จำนวน
ร้อยละ
เข้มงวดน้อยไป
291
69.1
เหมาะสมแล้ว
94
22.3
เข้มงวดเกินไป
17
4.0
ไม่มีความเห็น
19
4.5

ตารางที่ 6
ปัญหาครูคุกคามทางเพศเด็กนักเรียน นั้น ท่านคิดว่าควรมีแนวทางป้องกันอย่างไร
 
จำนวน
ร้อยละ
อบรมความประพฤติ ศีลธรรม จรรยาบรรณให้ครู
67
15.9
สอดส่องพฤติกรรมทั้งของครูและนักเรียน
56
13.3
เพิ่มบทลงโทษครู
52
12.4
ไล่ออกทุกกรณี
26
6.2
ผู้บริหารต้องสอดส่องดูแลให้มากขึ้น
23
5.5
ตรวจสอบประวัติผู้ที่จะมาเป็นครู ให้มากขึ้น
23
5.5
สร้างจิตสำนึกความเป็นครูที่ดี
22
5.2
อื่น ๆ
152
36.0

ตารางที่ 7 ท่านคิดว่า ในปัจจุบันนี้การใช้ไม้เรียวในการทำโทษนักเรียน ยังจำเป็นอยู่หรือไม่
 
จำนวน
ร้อยละ
จำเป็น
197
46.8
ไม่จำเป็น
201
47.7
ไม่มีความเห็น
23
5.5

ตารางที่ 8 ท่านคิดว่า การแสดงออกถึงความเคารพ นับถือและให้เกียรติครูอาจารย์ของเด็กนักเรียนในปัจจุบันนั้น อยู่ในระดับใด
 
จำนวน
ร้อยละ
น้อยไป
233
55.3
เหมาะสม
145
34.4
ดีมาก
21
5.0
ไม่มีความเห็น
22
5.2

 


                                                          ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์
                                                         โทร. 3503500 ต่อ 776
 
 

Copyright ©1999 Computer Center Bangkok University.
All rights reserved Bangkok Poll Research Center