นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 - 2553)

 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 - 2553) มีกรอบแนวคิดบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมุ่งให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

          -กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตรและประมง

          -กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 วิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 วิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 วิจัยเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 วิจัยเพื่อการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 วิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

          ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น

          -กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 วิจัยเพื่อการการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 วิจัยเพื่อการพัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 5 วิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 วิจัยเพื่อการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 7 วิจัยเพื่อการการจัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาผู้มีอิทธิพล

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 วิจัยเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 9 วิจัยเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงและบูรณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่าง ๆ

          -กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อการสร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลในวิทยาการต่าง ๆ

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 : การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

          -กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูบำรุงดิน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 4 วิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 : การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัยทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม

-กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศและจากต่างประเทศสู่การใช้ประโยชน์

          -กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 วิจัยเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

 

 

นโยบายเกี่ยวกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน 10 กลุ่มเรื่อง

 

นอกจากนี้ยังมีนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนอีก 10 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

1.       การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

2.       ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

3.       การปฏิรูปการศึกษา

4.       การจัดการน้ำ

5.       การพัฒนาพลังงานทดแทน

6.       การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า

7.       การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ

8.       การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

9.       เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม

10.    การบริหารจัดการการท่องเที่ยว