หลักการและเหตุผล
กำหนดการ
รายชื่อวิทยากร
สมัครเข้ารับการอบรม
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
โครงการอบรมเรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"
 
กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น.
                  ณ ห้อง 953 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
                  (สำหรับสาขาสังคมศาสตร์)
วัน/เวลา
รายละเอียดการอบรม
วิทยากร
08.30 น. - 09.00 น.
 • ลงทะเบียน
 • รศ. ดร. โยธิน
  แสวงดี
  09.00 น. - 10.30 น.
 • เทคนิควิธีการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงวารสาร
      ด้านสังคมศาสตร์
 • 10.30 น. - 10.45 น.
 • พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10.45 น. - 12.00 น.
 • เทคนิควิธีการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงวารสาร
      ด้านสังคมศาสตร์ (ต่อ)
 • 12.00 น. - 13.00 น.
 • พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 13.00 น. - 14.30 น.
 • การประเมินผลการเขียนบทความวิจัยและ
      บทความวิชาการ
 • ผศ. ดร.สุภาพ
  ฉัตราภรณ์
  14.30 น. - 14.45 น.
 • พักรับประทานอาหารว่าง
 • 14.45 น. - 15.45 น.
 • นำเสนอตัวอย่างบทความวิจัยและบทความ
      วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้รับการตีพิมพ์
      (วิทยากรวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะ)
 • 15.45 น. - 16.00 น.
 • ให้คณาจารย์ซักถามวิทยากร
 •  
  กำหนดการวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 - 15.30 น.
                    ณ ห้อง 985 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
                    (สำหรับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  วัน/เวลา
  รายละเอียดการอบรม
  วิทยากร
  08.30 น. - 09.00 น.
 • ลงทะเบียน
 • ผศ. ดร.เกรียงไกร
  ปอแก้ว
  09.00 น. - 10.30 น.
 • เทคนิควิธีการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงวารสาร
      ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 10.30 น. - 10.45 น.
 • พักรับประทานอาหารว่าง
 • 10.45 น. - 12.00 น.
 • เทคนิควิธีการเขียนบทความวิจัยเพื่อลงวารสาร
      ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)
 • 12.00 น. - 13.00 น.
 • พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • 13.00 น. - 14.00 น.
 • การประเมินผลการเขียนบทความวิจัยและ
      บทความวิชาการ
 • รศ. ดร. อธิคม
  ฤกษบุตร
  14.00 น. - 14.15 น.
 • พักรับประทานอาหารว่าง
 • 14.15 น. - 15.15 น.
 • นำเสนอตัวอย่างบทความวิจัยและบทความ
      วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้รับการตีพิมพ์
      (วิทยากรวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะ)
 • 15.15 น. - 15.30 น.
 • ให้คณาจารย์ซักถามวิทยากร
 •