ข้อแนะนำในการเขียนโครงการวิจัย

 

                  ข้อแนะนำในการเขียนโครงการวิจัย
                              การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย     หรือขออนุมัติทำวิจัยนั้น        เป็นสิ่งที่นักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
เพราะถ้าเขียนไม่ดีหรือไม่สอดคล้องกับแหล่งทุนแล้ว   แม้ว่าจะเขียนดีอย่างไร ก็ไม่ได้รับทุน ฉะนั้นในที่นี้   จะขอเสนอเทคนิคและแนวทางในการเขียน
โครงการวิจัย ทั้งที่ได้จากตำรา เอกสารและประสบการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

                                        1. ต้องนำหลักและขั้นตอนของการวิจัยมาเป็นแนวในการเขียนตามลำดับก่อนหลัง     นั่นคือ    ผู้วิจัยต้องมีความรู้ในระเบียบ
วิธีวิจัย (Research Methodology)   ผู้เขียนโครงการวิจัยจะต้องได้รับการศึกษาและเรียนรู้ในกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยมาเป็นอย่างดี
ซึ่งอาจศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือได้รับการฝึกอบรมและร่วมเขียน     และเคยทำวิจัยมาแล้ว   เป็นต้น         เทคนิคนี้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ขาด
ประสบการณ์ แต่ก็สามารถกระทำได้ถ้าลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง

                                        2. ผู้เขียนต้องเรียนจบมาจากสาขาวิชาที่จะทำวิจัยในเรื่องนั้น  นั่นคือ นักวิจัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะทำวิจัย
เป็นพื้นฐานแน่นอนนักวิจัย    นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดีแล้ว    ยังจะต้องมีความรู้และเข้าใจในเรื่องที่จะทำวิจัยนั้น   ๆ
เป็นอย่างดีด้วยนั่นคือจะต้องเคยศึกษาหรือค้นคว้าและสนใจในเรื่องที่จะวิจัยหรือเคยทำวิจัยในแนวเดียวกัน หรือเรียนจบมาทางด้านนี้ด้วยก็จะเป็นการดี
เพราะการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยนั้น จะต้องพิจารณาถึงคุณวุฒิและประสบการณ์ของผู้ขอทุนด้วย

                                        3. เรื่องที่ทำวิจัย จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ เทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ   นักวิจัยจะเขียนโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนใด  จะต้องเลือกเรื่องให้สอดคล้องกับแหล่งทุนนั้น  เช่น   จะขอทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ  จะต้องเลือกเรื่องที่
สอดคล้องหรือตรงกับนโยบายแผนการวิจัย   และพัฒนาของชาติฉบับปัจจุบัน    รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน    หรือจะ
ขอทุนจากมูลนิธิหรือองค์การระหว่างประเทศ  ก็ต้องดูว่าองค์กรเหล่านั้นมีแผนงานหรือเป้าหมายที่จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในแนวไหนก็ให้เลือกเรื่อง
ตามแนวนั้น

                                        4. ทบทวนวรรณกรรม นักวิจัยเมื่อเลือกเรื่อง (Topic)   ที่จะทำวิจัยแล้ว   จะต้องศึกษา ทบทวนทฤษฎี  แนวความคิด และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน รวมทั้งสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญต่าง  ๆ     ด้วยเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการเขียนโครงการวิจัยที่ดีและมีคุณภาพ
ต่อไป

                                        .5. เขียนด้วยภาษาวิชาการ คือ เขียนที่สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย ได้ใจความสั้น กระทัดรัดและชัดเจน โดยใช้ภาษาง่าย ๆ
และประโยคสั้นๆ โดยละเว้นถ้อยคำหรือวลีที่ไม่จำเป็นทั้งหมด
                                        6. เขียนโดยยึดหลัก 7 ประการ คือ (7 cs)
                                                       1) ความถูกต้อง (Correctness)
                                                       2) มีเหตุผลแน่นอน (Cogency)
                                                       3) ความชัดเจน (Clarity)
                                                       4) ความสมบูรณ์ (Completeness)
                                                       5) ความกระทัดรัด (Concise)
                                                       6) ความสม่ำเสมอ (Consistency)
                                                       7) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Correspondence)
                                        7. ยึดรูปแบบหรือองค์ประกอบของโครงการวิจัย นักวิจัยจะขอทุนจากแหล่งใด จะต้องเขียนตามรูปแบบ (Format)  หรือ
องค์ประกอบของแหล่งทุนนั้น ทั้งนี้ เพราะแต่ละแหล่งทุนจะมีรูปแบบให้ผู้ขอทุนได้เขียนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ซึ่งถ้าผู้ใดไม่ได้เขียนตามรูปแบบ
หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้   แม้ว่าจะต้องเขียนดีและมีคุณภาพ   ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณา   ฉะนั้นนักวิจัยจะต้องเขียนตามรูปแบบและเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
                                        8. วิเคราะห์รูปแบบของโครงการวิจัย นักวิจัยเมื่อได้รูปแบบหรือโครงสร้างของโครงการวิจัยมาแล้ว  จะต้องวิเคราะห์และ
ทำความเข้าใจในรูปแบบนั้นทุกข้อ ทุกขั้นตอนว่า ต้องการอะไร เน้นตรงไหน และเขียนอย่างไรจะได้รับทุน ฯลฯ   สิ่งเหล่านี้นักวิจัยต้องแสวงหา นั่นคือ
เมื่อเขียนให้สอดคล้องกับแหล่งทุนแล้ว โอกาสที่จะได้รับทุนก็มีมากขึ้น
                                        9. ศึกษาตัวอย่างโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุน   เทคนิคอันนี้มีความสำคัญมาก     เมื่อนักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค
และวิธีการที่ดีแล้ว ถ้าไม่เห็นตัวอย่างโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนมาดูเป็นแนวหลาย ๆ โครงการด้วย   ก็จะมีส่วนช่วยในการเขียนโครงการวิจัยมีความ
สมบูรณ์ และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

                              เทคนิคและข้อแนะนำในการเขียนโครงการวิจัยที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้าจะเขียนให้เป็นและเขียนให้ดี จะต้องลงมือ
เขียนอย่างจริงจัง

 

                ที่มา    เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยโดยสมาคม
                             นักวิจัยทางสังคมศาสตร์
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2546

 
 

Copyright © 2002 Research Institute of Bangkok University All Rights Reserved  Contact us.